ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် အောက်ပါလုပ်ငန်းဌာနများ ဖွဲ့စည်းပါဝင်၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အပြီးသတ်ဖယ်ရှားပြီး ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝ အာမခံချက်ပေးနိုင်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန်ပြည့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းဌာနများမှာ -

(၁) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာဌာန

(၂) ဖက်ဒရယ်ရေးရာပညာပေးဌာန 

(၃) ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/ ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန

(၄) သုတေသနနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာန

(၅) ရုံးအဖွဲ့