ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန(၁) နိဒါန်း
 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤကော်မရှင်ကို ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ် အစိတ်အပိုင်း (၁) အခန်း (၄) အပိုင်း (၃) ပုဒ်မ (၆၃) နှင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ် အစိတ်အပိုင်း (၂) အခန်း (၆) ပုဒ်မ (၄၂) တို့အရ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ် အစိတ် အပိုင်း (၁) အခန်း (၄) အပိုင်း (၃) ပုဒ်မ (၆၃)၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ် အစိတ်အပိုင်း(၂) အခန်း (၈) ပုဒ်မ (၅၂) နှင့် (၅၃) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂) ရည်ရွယ်ချက်
 
(က) ကြားကာလတွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားတွင် ကဏ္ဍအလိုက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။
(ခ) ကြားကာလ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များ၏ အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များပေါ် ပေါက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များရှိ Stake-holders များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဂ) ဖက်ဒရယ်စနစ်အရ ဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးရမည့် အစိုးရအချင်းချင်းအကြား ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ (Inter-Governmental Relations) မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မူဝါဒများကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များနှင့် ညှိနှိုင်းဖော်ထုတ်ရန်။

(၃)

လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ
 
(က) အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့် ကြားကာလ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားတွင် ကဏ္ဍအလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ကြားကာလ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များနှင့် စပ်ဆိုင်သည့် အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီများ၊ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအား တိုက်တွန်းသွားပြီး ၎င်းတို့၏ သဘောတူညီချက် အရ ၎င်းတို့နှင့် လိုအပ်သလို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ ဖက်ဒရယ်စနစ်အရ ဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးရမည့် အစိုးရအချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ (Inter-Governmental Relations) မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် မူဝါဒများကို ပြင်ဆင်ဖော်ထုတ်ရမည်။
(ဃ) မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်အစိတ်အပိုင်း(၂) အခန်း(၈) ပုဒ်မ (၅၃) နှင့်အညီ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) ကြားကာလ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက် လာစေရေးလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် လိုအပ်သောနည်းပညာ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကို တဖွဲ့ချင်းအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ စုပေါင်း၍သော်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များရှိ Stakeholders များ၏ သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ပံ့ပိုးကူညီရမည်။
(စ) ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက် သုတေသနအဖွဲ့၊ နည်းပညာ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့် အကြံပေးအဖွဲ့တို့ကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် နိုင်သည်။

(၄)

ပြည်နယ်/ ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အခြေခံရမည့် လမ်းညွှန်မူများ
 
(က) ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များရှိ အစုအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တန်းတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း အခြေခံမူဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။
(ခ) ကြားကာလတွင် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးအတွက် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ် အစိတ်အပိုင်း (၂)၊ အခန်း (၈)၊ ပုဒ်မ (၅၂) အတိုင်း ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင် ရွက်ရမည်။
(ဂ) ကြားကာလတွင် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ် အစိတ်အပိုင်း (၁)၊ အစိတ်အပိုင်း (၂) တို့နှင့် မကွဲလွဲစေဘဲ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များ အချင်းချင်းအကြားတွင်သော်လည်းကောင်း အစိုးရအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး (Intergovernmental Relations) မူဝါဒများကို ညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရာတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်အစိတ်အပိုင်း (၁) အခန်း (၄) အပိုင်း (၃) ပုဒ်မ (၆၃) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ရမည်။
(င) ကြားကာလ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် အစိုးရချင်းချင်းအကြား ဆက်ဆံရေးကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကိုးကားရန်လိုအပ်သော ဥပဒေနှင့် အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများ ရရှိရေးအတွက် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်အစိတ်အပိုင်း (၂) အခန်း (၆) ပုဒ်မ (၄၃) အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
(စ) ကြားကာလ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များ၏ အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်အစိတ်အပိုင်း (၁) တွင်ဖော်ပြထားသည့် ပြည်ထောင်စု စံတန်ဖိုးများကို လေးစားလိုက်နာပြီး သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များ၏ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် Stakeholders များ တတ်နိုင်သမျှအားလုံး ပါဝင်၍ ဖွဲ့စည်းသင့်ကြောင်း အကြံပြုရမည်။
(ဆ) ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်သစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကြားကာလတွင် ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလရောက်မှ တိုင်းပြုပြည်ပြုညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည်။
(ဇ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြား အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်းကိစ္စကို ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ် အစိတ်အပိုင်း (၁) အခန်း (၄) အပိုင်း (၃) ပုဒ်မ (၆) နှင့်အညီ ကြားကာလတွင် စတင်ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(စျ) ကြားကာလတွင် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် များအတွင်းရှိ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအကြား ညီညွတ်ရေးကို မထိခိုက်စေရန် အလေးပေးပြီး ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ည) ကော်မရှင်သည် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအတွင်းရှိ stakeholders များ၏ စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခြေခံ၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး၊ FSCC မှ လွှမ်းမိုးစွက်ဖက်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည် မဟုတ်ပါ။
(ဋ) ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များရှိ Stakeholders များနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြင်ဆင်မှုများကို ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီးသည့်အခါမှ ကော်မရှင်နှင့် တွေ့ဆုံရေးကို ဆောင်ရွက်မည်။

(၅)

ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံ
(၁) ဒူဝါလရှီးလ ဥက္ကဋ္ဌ
ယာယီသမ္မတ
(၂) မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်
(၃) ဒေါ်ဇင်မာအောင် အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
(၄) ဦးရည်မွန် အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၅) ဦးတင်ထွန်းနိုင် အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန
(၆) ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန
(၇) ဒေါက်တာဆာဆာ အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
(၈) ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
(၉) ဒေါက်တာတူးခေါင်း အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
(၁၀) နော်ဆူစန်နာလှလှစိုး အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန
(၁၁) ဦးအောင်မျိုးမင်း အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန
(၁၂) နိုင်သုဝဏ္ဏ အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
(၁၃) ဦးသိန်းဦး အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန
(၁၄) ဦးထင်လင်းအောင် အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
(၁၅) ဦးစိုးသူရထွန်း အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
(၁၆) ဒေါ်ခင်မမမျိုး အဖွဲ့ဝင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၁၇) ဒေါက်တာလျန်မှုန်းဆာခေါင်း အတွင်းရေးမှူး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(၁၈) ဦးလွင်ကိုလတ် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၁၉) နိုင်ကောင်းရွက် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၂၀) ချစ်ထွန်း အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(၂၁) မိုင်းဝင်းထူး အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(၂၂) မင်းဇေယျာဦး အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန
(၂၃) ဒေါက်တာစိုင်းခိုင်မျိုးထွန်း အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
(၂၄) ဦးကျော်နီ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
(၂၅) ဦးကွမ်မင်း အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၂၆) အေရွန် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(၂၇) ဦးအောင်မင်း အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန
(၂၈) ဒေါ်ဇူလိုင် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ရေးရာဦးစီးဌာန
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

FSCC ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ


                 FSCC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ကျင်းပုပါသည်။ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၄၉) ကြိမ် ကျင်းပပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်အစည်းအဝေးကိုမူ အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပပါသည်။ ကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၅) ကြိမ် ကျင်းပပြီးဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက်။ မေလ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ)


FSCC လုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။

(က) ကရင်နီပြည် IEC နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
(ခ) FSCC ဖွဲ့စည်းမှုကို NUCC တွင် ညှိနှိုင်းခြင်း
(ဂ) စစ်ကိုင်းရှိ အင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
(ဃ) ကြားကာလ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း
(င) သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(က) ကရင်နီပြည် IEC နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

လက်ရှိတွင် ကရင်နီပြည် IEC နှင့် ပုံစံ (၃) မျိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
(၁) FSCC, IEC, KSCC ဦးဆောင်အစည်းအဝေး (အစည်းဝေးနှစ်ကြိမ် ကျင်းပပြီး)
(၂) FSCC, IEC, KSCC အတွင်းရေးမှူးများပူးတွဲကော်မတီ (အစည်းအဝေးနှစ်ကြိမ် ကျင်းပပြီး)
(၃) NUG - IEC ကဏ္ဍအလိုက်ပူးတွဲကော်မတီများ
(က) ပြည်ထဲရေး
(ခ) ပညာရေး
(ဂ) ကျန်းမာရေး
(ဃ) လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
(င) စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်

(ခ) FSCC ဖွဲ့စည်းမှုကို NUCC တွင် ညှိနှိုင်းခြင်း

  • ၂၀-၀၉-၂၀၂၃ တွင်ကျင်းပခဲ့သော ကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၃/၂၀၂၃) တွင် FSCC ဖွဲ့စည်းမှုကို NUCC သို့ တင်ပြရန် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၂၃ စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက် - FSCC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့မှ FSCC ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နှင့် အခြေခံရမည့် လမ်းညွှန်မူများကို NUCC အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြခဲ့ပါသည်။ FSCC ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နှင့် အခြေခံရမည့် လမ်းညွှန်မူများနှင့်ပတ်သက်၍ NUCC အတွင်း ဆက်လက်ဆွေးနွေး သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
  • ၂၀၂၃ အောက်တိုဘာလ (၁၂) ရက် - NUCC အစည်းအဝေးသို့ FSCC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး FSCC ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နှင့် အခြေခံရမည့်လမ်းညွှန်မူတို့အပေါ် NUCC ၏ အကြံပြုချက်များကို နားထောင် ခဲ့ကြပါသည်။
  • ၂၀၂၃ နိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ - NUCC အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြံပြုချက်များကို FSCC အတွင်းရေး မှူးအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ပေါင်းစပ်ပြင်ဆင်ပြီးနောက် FSCC ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို NUCC သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) စစ်ကိုင်းရှိ အင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

FSCC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့မှ စစ်ကိုင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အောက်ပါတိုင်း တွေ့ဆုံမှု သုံးကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။

(က) ၂၀၂၃ နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက် - ပအဖများ
(ခ) ၂၀၂၃ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက် - CRSH
(ဂ) ၂၀၂၃ နိုဝင်ဘာလ (၉) ရက် - စစ်ကိုင်းဖိုရမ်
  အထက်ပါ တွေ့ဆုံမှုများတွင် FSCC ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နှင့် အခြေခံရမည့်လမ်းညွှန်မူတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး အားလုံးပါဝင်ရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန် မိမိတို့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

(ဃ) ကြားကာလ ပြည်နယ်/ ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း

  • ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ဒုတိယအပတ်တွင် ကြားကာလ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးမှုများ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
  • ယင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကို အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့အတွင်း ဆွေးနွေးပြီးနောက် ၂၉-၁၁-၂၀၂၃ တွင် ကျင်းပ ခဲ့သော ကော်မရှင်အစည်းအဝေး (၄/၂၀၂၃) သို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှ လက်ရှိပြည်သူ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့် အချက် (၁၀) အား အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။
  • ၃၁-၁၂-၂၀၂၃ တွင် ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် FSCC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့အကြား တွေ့ဆုံအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစည်းအဝေးတွင် - ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီမှ တိုင်းပအဖ (ဗျူရိုကရေစီယန္တရား) ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် FSCC မှ ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ် အစိုးရအဖွဲ့ (သို့) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်ကြရန် ဆွေးနွေးသဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြပါသည်။

(င) သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

        FSCC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် သုတေသနအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါသည်။ သုတေသနအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြည်နယ်/ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များကို အခြေခံ၍ Actor Based Analysis ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သုတေသနအဖွဲ့ကို ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းမှ ကြီးကြပ်ပေးကာ သုတေသနအဖွဲ့ဝင် (၂၃) ဦး ရှိပါသည်။