ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (ဒုတိယမူကြမ်း) [FCDCC]

နိဒါန္း

            လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈ၊ တရားမွ်တမႈတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားကုိ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ၍ ထာဝစဥ္အဓြန္႔ရွည္တည္ တံ့ခုိင္ၿမဲမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ စုေပါင္းညီညာ တည္ေဆာက္အ့ံေသာငွာ ဤဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းအပ္ေပသည္။

            ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔သည္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ ကုိယ့္ထီးကုိယ္နန္း ကုိယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကေပသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေပါင္းစုံတုိ႔သည္ သမုိင္းေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕၏ သိမ္းပုိက္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ကၽြန္ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဆုံး႐ႈံး ခဲ့ၾကေသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတုိ႔ကုိ အတူတကြ ျပန္လည္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိပါ တၿပိဳင္နက္ ထူေထာင္ရန္ ပင္လုံညီလာခံႀကီးကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

            ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဦးတည္ရည္မွန္း၍ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီးတြင္ ညီညာဖ်ဖ် လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရးကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္ ျပန္လည္ ရရွိေစ ကာမူ၊ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့ၿပီး လူ႔အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေလ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အဆက္ဆက္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးတုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးတုိ႔ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရသည္သာမက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ တန္းတူေရးအေျခခံမူျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ပါ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံး ရင္နင့္ဖြယ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ခါးသီးစြာ ခံစားခဲ့ရေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွာ မျပဳအပ္ေပ။

            ထုိသုိ႔ေသာ အတိတ္ကာလ၏အမွားမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး၏ အနာဂတ္ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ - တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမ်ဳိးေရးအရ တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား-မ တန္းတူေရးအေပၚ အာမခံေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အာမခံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး ေရာေထြးမႈကင္းစင္ေရးႏွင့္ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ ထပ္မံမေပၚလာေစေရးအတြက္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ စစ္တပ္ကုိထားရိွေရး အစရွိေသာ အေျခခံမူႀကီးမ်ားကုိ ေက်ာ႐ုိးမ႑ိဳင္ျပဳ၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီးျဖစ္ပါ သည္။

            ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လြတ္လပ္မႈ၏အသီးအပြင့္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔အတြက္သာမက ေနာင္လာေနာက္သား သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအထိ ရရွိခံစားေစၿပီး၊ အေမွာင္ကုိခြင္း၍ အလင္းကုိေဆာင္ဘိသကဲ့သုိ႔ အတိတ္၏ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကုိ လုံးဝပ်က္ျပယ္ကြယ္ေပ်ာက္ေစလ်က္ ကမ႓ာ့အလယ္တြင္ ဝင့္ထည္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအဏာပုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ အျမင့္ဆုံးဥပေဒအျဖစ္ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ရန္အတြက္ အခုိင္အမာ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

မေးခွန်းများ